Siirry suoraan sisältöön

1. Leda digitaliseringen som en del av organisationens strategi, mål och uppgift

Ansvarsperson: Helsinki Business College Oy, Heli Huotari.

Målgrupp är speciellt ledningen.

Inom temat Ledning av digitalisering som en del av organisationens strategi, mål och uppgift, tittar vi bl.a. på hur anordnare av yrkesutbildning beaktar digitaliseringen som en del av strategin och vilka resurser som behövs för att organisationen kan se till sin förmåga att förnyas.

Digitalisering som en del av strategin

 • Hur förstår och identifierar organisationen digitaliseringens möjligheter?
 • Hur tar organisationen i beaktande dessa i sin helhet, genomgående på alla nivåer och verksamheter?
 • Hur följer organsationen med och systematiskt utvärderar hur de strategiska målsättningarna uppfylls?

Resurser för att upprätthålla organisationens förnyelseförmåga

 • Vilka resurser behöver organisationen för att ta hand om sin förnyelseförmåga i enlighet med digitaliseringens krav?
 • Hur stöder personal- och ekonomiresurserna de strategiska tyngdpunkterna?
 • Hur utvärderas och hur följer organisationen systematiskt med om resurserna är rätt fokuserade och tillräckliga?

Prognostisering av förändringar i verksamhetsmiljön

 • Hur följer organisationen med förändringar i verksamhetsmiljön?
 • Hur utnyttjas förhandsinformation i uppförandet av målsättningar för att främja digitaliseringen?
 • Hur följs och utvärderas målsättningarna systematiskt upp?

Ledning av försöks- och utvecklingskultur

 • På vilka grunder fattas beslut om att gå med i olika utvecklingsprojekt gällande digitalisering?
 • Hur stöder utvecklingsprojekten organisationens strategiska val?
 • Hur utvärderas resultaten från utvecklingsprojekten, hur integreras de till en del av utbildningsanordnarens verksamhet?

Informationsledning

 • Utvecklingshelheten hittar svar på hur organisationens informationsbehov är identifierade på alla användarnivåer och hur information samlas in, analyseras och utnyttjas systematiskt och målmedvetet? Utvecklingsarbetet sker i samarbete med projekthelheten OKM Tietojohtamisen hanke / Informationsledning.